Banner

Provozní řád

Provozní řád Tenisového areálu Velká Ves, Broumov

Provozovatelem Tenisového areálu je TJ Slovan Broumov, z.s., oddíl tenisu.
Tento provozní řád stanovuje základní pravidla tenisového areálu (tenisových kurtů a zázemí).

 • V tenisové areálu jsou vítáni všichni sportovci, hráči či návštěvníci (dále jen "uživatelé"), kteří dodržují pravidla slušného chování a jednání a pravidla tenisového světa.
 • Ve všech prostorách tenisového areálu uživatelé udržují čistotu a pořádek. Odpadky (zejména PET lahve) se vyhazují do nádob k tomu určených. V celém areálu platí zákaz kouření. Pro kuřáky je vymezen venkovní prostor s popelníkem.
 • Parkování motorových vozidel je možné jen v prostoru k tomu vymezeném.
 • Provozovatel neručí za majetek uživatelů volně odložený v šatnách, na tenisových dvorcích a jiných místech areálu. Uživatelům se doporučuje, aby doklady, peníze, mobily a jiné cennosti neponechávali bez dohledu a věnovali jim patřičnou pozornost.
 • Uživatelé vstupují a pohybují se po areálu na vlatní nebezpečí a při svém jednání jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Povinnosti všech uživatelů je seznámit se s ustanoveními Provozního řádu a tato ustanovení dodržovat.
 • Uživatelé odpovídají provozovateli za škodu způsobenou porušením Provozního řádu či jiných právních povinností. Zjistí-li nebo způsobí-li uživatel škodu v prostoru areálu, je povinen ji ihned nahlásit správci.
 • Za dohled nad dodržováním ustanovení Provozního řádu, odpovídá správce tenisového areálu, popř. jiná pověřená osoba. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout jeho pokynů k dodržování Provozního řádu.
 • V případě nerespektování ustanovení Provozního řádu může být uživatel vykázán, a to bez nároku na vrácení poplatků.

Hrací řád

 • Provozní doba:
  • Sezóna - Květen - Září (v závislosti na počasí může být zahájení i ukončení provozní doby modifikováno)
  • PO - Pá: 15:00 hod. - 21:00 hod.
  • SO - Ne: 9:00 hod. - 21:00 hod.
  • Hra mimo provozní dobu je možná pouze po předchozí dohodě hráče se správcem.
 • Rezervace kurtu je možná prostřednictvím správce, nebo jiné pověřené osoby podle následujících zásad:
  • a) přednostní rezervace - oddílové zápasy, trénink členů oddílu
  • b) hrací čas lze rezervovat pouze telefonicky či osobně přímo u správce v týdenním hracím rozvrhu, který je základním rezervačním nástrojem. Telefonní spojení pro rezervaci kurtů je: 737 121 283
  • c) hrací čas lze rezervovat pouze 1 týden dopředu, tzn. ne dříve než 7 dní před požadovaným zahájením hry. Rezervace s delším než týdenním časovým předstihem lze provést pouze v odůvodněných případech (turnaje, řízené tréninky apod.) a pouze po dohodě se správcem.
  • d) každý člen oddílu má právo si dlouhodobě (s delšími než týdenním časovým předstihem) rezervovat hrací čas, ne však více než 2 hodiny v týdnu.
 • Hra na kurtu je povolena pouze po zaplacení příslušného poplatku uvedeného v ceníku.
 • Hra (vstup) na kurtu je povolena pouze ve vhodné tenisové obuvi, která neničí hrací povrch a ve vhodném sportovním sportovním oblečení. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a zdržet se nevhodných projevů, zejména nepřiměřených hlasitých a vulgárních projevů.
 • Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na suchém a prašném kurtu.
 • Délka základní hrací jednotky je 60 minut (včetně času na úpravu kurtu). Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději 10 minut od začátku rezervované hrací jednotky. V opačném případě mohou kurt využít další hráči.
 • Po skončení hry je hráč povinen kurt uklidit - srovnat povrch do roviny pomocí dřevěného hrabla a následně kurt zamést po celé jeho ploše a v případě potřeby jej i pokropit. Neuklizení kurtu se trestá pokutou ve výši 100 Kč. Pokud nebude zaplacena, nebude tomuto hráči umožňěna další hra na kurtu.
 • Tento provozní řád byl schválen na zasedání výboru oddílu tenisu dne 28.5.2015. A na zasedání výkonného výboru TJ Slovan Broumov, z.s. dne 9.6.2015.

Důležitá telefonní čísla

Kudy k nám

Rychlý kontakt